Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel +32 (0) 2 477 57 11 - BE75 3630 9458 5851

Privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke voor de fondsenwerving is de UZ Brussel Foundation, gevestigd te Laarbeeklaan 101, 1090 Jette en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0449.012.406.

De UZ Brussel Foundation hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar schenkers. Via dit Privacyreglement wenst de UZ Brussel Foundation haar schenkers dan ook zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop wordt omgegaan met de persoonsgegevens die zij over hen verzamelt en verwerkt.

1. Wat zijn “persoonsgegevens”, wat betekent “verwerking van persoonsgegevens”? 

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze fondsenwervingscampagnes? 

Wij verwerken:

  • contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, taal, geslacht);
  • e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie ons wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons een gift overmaken of interesse tonen;
  • voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we iemand contacteerden;
  • informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring, enz.) Het rijksregisternummer, indien vrijwillig door u aan ons bezorgd. Het rijksregisternummer wordt alleen gebruikt voor de uitreiking van een fiscaal attest indien u hier recht op heeft.

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

Soms stellen derde partijen adresbestanden ter beschikking voor een specifieke fondsenwervingscampagne. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen in onze database als u een gift doet ten gevolge van die campagne.

3. Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens worden enkel verwerkt om u te informeren over onze activiteiten en over wat wij met uw giften doen, voor fondsenwerving, en voor de administratieve afhandeling van uw gift - inclusief het eventueel bezorgen van het fiscaal attest. In het kader van fondsenwervingscampagnes contacteren wij u in principe via gewone post of telefonische oproepen (tenzij u zich inschreef op de bel-me-niet-meer-lijst). Wij kunnen u ook via elektronische post contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.

De verwerking van persoonsgegevens voor fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van het UZ Brussel vermits het voor de financiering van filantropische projecten, om het verblijf van patiënten aangenamer te maken; hun levenskwaliteit te kunnen verbeteren;  of voor klinisch wetenschappelijk onderzoek, nodig is om aan fondsenwerving te doen. Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, worden uw gegevens opgeslagen in onze database, voor de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, fiscaal attest, eventuele domiciliëring) evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken.

4. Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens? 

Voor de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde “verwerkers”). Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.

Uw gegevens worden in het kader van fondsenwervingcampagnes verwerkt door Direct Social Communications BV (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 – “DSC”). DSC is een dienstverlener die gespecialiseerd is in het helpen van goede doelen bij hun communicatie en fondsenwerving.

Voor de productie van sommige fondsenwervingscampagnes wordt beroep gedaan door Direct Operations bv, een zusterbedrijf van DSC, op een leverancier met hoofdzetel in de Verenigde Staten. Met deze leverancier zijn speciale contractuele voorwaarden afgesloten (SCC versie juli 2021), zoals voorgeschreven door de Europese Commissie. Een kopie van deze ‘Standard Contractual Clauses (SCC)’ kan worden opgevraagd door contact op te nemen met DSC via een brief aan “Direct Social Communications BV, Dienst Donateurs, Victor Rauterstraat 33 – 1070 Brussel” of via een email aan donateurs@dsc.be.

Uw gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan derden buiten onze organisatie wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift en/of de fiscale gevolgen ervan (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid voor het overhandigen van fiscale attesten) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

5. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen of laten verwijderen? 

Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt onder onze verantwoordelijkheid, kan u deze gemakkelijk inkijken, laten aanpassen of laten verwijderen. U kunt ons ook vragen u minder te contacteren.

Wanneer u gebruik maakt van uw recht van verzet tegen een verwerking of vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaren we uw gegevens op basis van onze wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat u het recht van verzet of vergetelheid kunt uitoefenen en wij u niet meer contacteren.

Voor inzage in uw gegevens, vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij er zeker van zijn dat uw gegevens naar de rechtmatige eigenaar worden gestuurd.
U kan uw rechten uitoefenen door het sturen van een e-mail aan: foundation@uzbrussel.be. Wij zijn tevens telefonisch bereikbaar op het nummer 02 477 57 11 van van 9u tot 13u en van 13u30 tot 17u30. Of u kunt contact opnemen per post op het adres UZ Brussel Foundation, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette.

Onze DPO (Functionaris voor de gegevensbescherming) is te bereiken via gegevensbescherming@uzbrussel.be.

U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via brief aan, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via e-mail aan contact@apd-gba.be.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Indien wij u aanschrijven als potentieel donateur, en u in het verleden nog geen gift gedaan heeft, dan worden uw gegevens niet in onze database opgeslagen. Uw gegevens worden allen opgeslagen indien u een gift doet aan onze organisatie.  Doet u geen gift, dan worden uw gegevens niet in onze databank opgeslagen en dus ook niet verder door ons verwerkt.

Indien u ons een gift heeft gedaan, verwerken wij uw gegevens tot 10 jaar na uw laatste gift (of langer indien wettelijk verplicht volgens de fiscale wetgeving).

Wij zullen uw gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst.

7. Hoe bekwamen wij uw contactgegevens? 

Wij bekwamen uw contactgegevens doordat:

  • u in het verleden reeds een gift heeft gedaan voor onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of
  • u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement of manifestatie); of
  • u reeds een gift heeft gedaan voor een andere non-profit organisatie die eveneens aan fondsenwerving doet voor de behartiging van haar goede doelen en die daarvoor ook gebruik maakt van onze dienstverlener DSC (zie punt 4); of
  • uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne werden gehuurd van een derde voor eenmalig gebruik. Meer informatie over de bron van uw adresgegevens vindt u terug op de privacydisclaimer op de brief die u ontvangen heeft.

8. Update privacyreglement

Dit document werd voor het laatst aangepast op 14-03-2023.

We probeerden om deze privacyverklaring zo duidelijk en volledig mogelijk op te stellen. Indien er belangrijke veranderingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u deze wijzigingen op deze pagina terugvinden.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kan u die bezorgen door het sturen van een e-mail aan: foundation@uzbrussel.be. Wij zijn tevens  telefonisch bereikbaar op het nummer 02 477 57 11 van van 9u tot 13u en van 13u30 tot 17u30. Of u kunt contact opnemen per post op het adres UZ Brussel Foundation, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette.

parallax_img

Contacteer ons

Aarzel niet om ons te contacteren. U kan ons via telefoon of e-mail bereiken. Het UZ Brussel Foundation team helpt u graag verder.

Klik hier

Contact

Universitair Ziekenhuis Brussel

Brussels Health Campus


Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel

+32 (0) 2 477 57 11 - BE75 3630 9458 5851

Volg ons