Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel +32 (0) 2 477 57 11 - BE75 3630 9458 5851

Privacyverklaring

UZ Brussel hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar schenkers. Via dit Privacyreglement wenst UZ Brussel haar schenkers dan ook zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen de zorgvoorziening wordt omgegaan met de persoonsgegevens die zij over hen verzamelt en verwerkt. In dit Privacyreglement wordt onder meer verduidelijkt op welke wijze de persoonsgegevens van patiënten binnen het UZ Brussel worden verwerkt en hoe de schenker controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

 

1. Wat zijn “persoonsgegevens”, wat betekent “verwerking van persoonsgegevens”? 

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

 

2. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen of laten verwijderen? 

Zijn uw gegevens niet meer up to date of wil u graag geschrapt worden uit ons adressenbestand? Dan volstaat een e-mail naar foundation@uzbrussel.be of een telefoontje naar 02 477 57 11. Wij doen vervolgens het nodige. Ook als u een klacht zou hebben, kunt u die via deze weg overmaken.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze fondsenwervingscampagnes? 

Wij verwerken:

 1. contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);
 2. e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie ons wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons een gift overmaken of interesse tonen
 3. voor onze activiteiten (tenzij men dat niet wenst, zie punt 5);
 4. voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we iemand contacteerden;
 5. informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring, enz.) en de afhandeling ervan (de historiek van uw giften en eventueel informatie nodig voor het bezorgen van fiscale attesten).

Deze informatie gebruiken we voor toekomstige fondsenwervingsacties.

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

Soms huren we adresbestanden van derde partijen voor een specifieke fondsenwervingscampagne. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen als u een gift doet ten gevolge van die campagne.

DSC heeft ons verzekerd dat alle door hun aangeleverde gegevens rechtmatig bekomen werden en mochten gebruikt worden.

 

4. Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens worden enkel verwerkt om u te informeren over onze activiteiten en over wat wij met uw giften doen, voor fondsenwerving, en voor de administratieve afhandeling van uw gift - inclusief het eventueel bezorgen van het fiscaal attest. In het kader van fondsenwervingscampagnes contacteren wij u in principe via gewone post of telefonische oproepen (tenzij u zich inschreef op de bel-me-niet-meer-lijst). Wij kunnen u ook via elektronische post contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.

Zonder dat u ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier of op enige andere wijze, kan uw gift en/of het bezorgen van een fiscaal attest niet correct behandeld worden.

Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals de gifthistoriek, de leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

Onze verwerking van persoonsgegevens voor fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van het UZ Brussel vermits het voor de financiering van filantropische projecten die het verblijf van patiënten aangenamer maken, hun levenskwaliteit kunnen verbeteren of klinisch wetenschappelijk onderzoek nodig is om aan fondsenwerving te doen en dit onze non-profit doelstellingen bevordert. Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, worden uw gegevens voor de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, fiscaal attest, eventuele domiciliëring) gebruikt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst, evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken.

 

5. Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens? 

Voor de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie maken wij gebruik van dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde “verwerkers”). Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.

Uw gegevens worden in het kader van onze werking verwerkt door Direct Social Communications NV (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 – “DSC”). DSC is een dienstverlener die gespecialiseerd is in het helpen van goede doelen bij hun communicatie en fondsenwerving. DSC bewaart uw gegevens namens onze organisatie en organiseert ook onze fondsenwervingscampagnes en de opvolging ervan. DSC zorgt er ook voor dat uw gegevens up-to-date blijven. DSC doet voor de productie van sommige fondsenwervingscampagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten, die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield.

Uw gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan derden buiten onze organisatie wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift en/of de fiscale gevolgen ervan (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid voor het overhandigen van fiscale attesten) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

 

​6. Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen? 

Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt onder onze verantwoordelijkheid, kan u deze inkijken of laten verbeteren. U kan ze ook laten verwijderen; in dit geval bewaren we enkel uw naam en adres zodat we kunnen bijhouden dat u niet meer gecontacteerd wil worden. U kan zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Voorts kan u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.

U kan uw rechten uitoefenen door het sturen van een brief of via e-mail aan: foundation@uzbrussel.be. In dat geval vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij er zeker van zijn dat uw gegevens naar de rechtmatige eigenaar worden gestuurd.

U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e-mail naar contact@apd-gba.be.

 

​7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, worden uw gegevens niet verder door ons verwerkt. Indien u ons een gift heeft gedaan, verwerken wij uw gegevens verder voor onze fondsenwerving. We bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste gift (of langer indien wettelijk verplicht volgens de fiscale wetgeving).

Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst. Gegevens m.b.t. de uitreiking van fiscale attesten zullen minimaal bijgehouden worden zo lang als wettelijk vereist is.

 

​8. Hoe bekwamen wij uw contactgegevens? 

Wij bekwamen uw contactgegevens doordat:

 • u in het verleden reeds een gift heeft gedaan voor onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of
 • u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement of manifestatie); of
 • u reeds een gift heeft gedaan voor een andere non-profit organisatie die eveneens aan fondsenwerving doet voor de behartiging van haar goede doelen en die daarvoor ook gebruik maakt van onze dienstverlener DSC; of
 • uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne werden gehuurd van een derde voor eenmalig gebruik. Verdere gegevens over de betrokken derde kunnen op eenvoudige aanvraag bij onze dienstverlener Direct Social Communications NV (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 – “DSC”) worden bekomen.

 

9. Wat in geval van een klacht? 

Wil u een formele klacht indienen? Dat kan op verschillende manieren:

 1. Door een e-mail te sturen naar foundation@uzbrussel.be
 2. Door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van schenkers voor het UZ Brussel via gegevensbescherming@uzbrussel.be.
 3. Door naar de rechtbank te stappen.
parallax_img

Contacteer ons

Aarzel niet om ons te contacteren. U kan ons via telefoon of e-mail bereiken. Het UZ Brussel Foundation team helpt u graag verder.

Klik hier

Contact

Universitair Ziekenhuis Brussel

Brussels Health Campus


Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel

+32 (0) 2 477 57 11 - BE75 3630 9458 5851

Volg ons